Archive for the ‘Borsa’ Category

Sermaye Artırımı nasıl yapılır?

Cuma, Aralık 9th, 2016

Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedellerinin tamamı ödenmedikçe, sermayenin yeniden artırılmasına karar verilemez.Esas sermayenin artırılan kısmına halk iştirake açıkça davet olunduğu takdirde bu davet, Yönetim Kurulu adına ortaklığı temsile salahiyetli olan bir kimse tarafından imza olunacak bir izahname ile yapılır.

izahname, aşağıda yazılı hususları ihtiva eder.

1.    Şirketin ticaret siciline tescil olunduğu gün;
2.    Şirketin ticaret ünvanı ile merkezi;
3.    Esas sermayenin halihazır miktarı ve nelerden ibaret olduğu, hisse senetlerinin itibari kıymetiyle nev’i ve çeşitleri ve varsa rüçhan hakları;
4.    Varsa intifa hakları ile sağladıkları menfaatler;
5.    İdare meclisi ve murakabe heyetinin kuruluş tarzı;
6.    Murakıpların raporu ile beraber son kar ve zarar hesabıyla bilanço;
7.    Son beş yıl içinde dağıtılan kar paylannın nisbet ve bedelleri;
8.    Şirketin tahviller çıkarmak suretiyle yaptığı istikrazlar;
9.   Yeni hisse senetleri ihracına ait karar ve senetlerin tamamının tutarı, itibari kıymeti, ihraç fiyatı, miktar ve nev’i;
10.    Ayın nevinden sermaye ile devralınacak mallar ve sağlanan hususi menfaatler;
11.    Yeni hisse senetlerinin ne zamandan itibaren kar payına hak kazandıracakları, bu hakkı tahdit eden hükümler ve rüçhan hakları;
12.    İştirak taahhüdünün ne zamana kadar lüzum ifade edeceği.

Vekaleten Oy Kullanma ne demektir?

Cuma, Aralık 9th, 2016

Hamiline hisse senetlerinde, hisse senedi kimin elinde ise, Genel Kurul toplantılarına giriş belgesi almak için ilgililere hisse senetlerini kim tevdi eder ise onun oy kullanmak hakkı olduğundan “vekaleten oy kullanma” diye bir sorun yoktur. Nama Yazılı Hisse Senetleri ile Geçipi İlmühaber sahipleri genel kurula katılma ve oy kullanma için vekil tayin edebilirler.

Semaye Piyasası Kumlu nedir? Ne iş yapar?

Cuma, Aralık 9th, 2016

Her ülkede, Borsa ve hisse senetlerinin alım satımı, belli usul kaidelere bağlanmıştır. Devlet bu usul ve kaidelere uyulup uyulmadığını denetleyecek kuruluşlar meydana getirmiştir. Türkiye’de Hisse Senetlerinin halka arzı ile ilgili düzenlemeleri yapmak, uygulamaların bu düzenlemeler doğrultusunda yürüyüp yürümediğini denetlemek üzere Merkezi Ankara’da bulunan ve 7 üyeden oluşan bir Sermaye Piyasası Kurul oluşturulmuştur. B kurulun memurları, uzmanları vardır.

M. K Y. Fonlan’nın yapısı nasıl olur?

Cuma, Aralık 9th, 2016

Menkul Kıymetler Yatırım Fonları nı kuran bankalar, katılım belgelerini satışa arz ederken, fon ile ilgili geniş bilgileri gazetelerde yayınlarlar:

– Fon İçin kaç lira ayrılmış.
– Hangi hisse senetleri veya tahviler satın alınmış.
– Her bir katılım belgesi kaç liradan satışa çıkarılacak. Bu üç temel bilgiyi verirler.
– Bugüne kadar Bankalar’da teşkil olunan Yatırım Fonları genellikle

Yatırım Kulüpleri nedir, Yatırım danışmanlığı nedir?

Cuma, Aralık 9th, 2016

1-Yatırım Kulüpleri: Yukarıda kuruluş, oluşum çalışma esasları açıklanan Yatırım Ortaklığı, Yatırım Fonu benzeri sistemi, hiçbir formaliteye bağlı olmatan “güven esası” ile, kişilerin kendi aralarında ooluşturup işletmeleri de mümkündür. 0 zaman resmi olmayan, sadece güvene dayanan bu sisteme “Yatırım Kulübü” denilmektedir.

Örneğin 5 arkadaş, yüzbiner lira ayırır, 500 bin liranın yönetimini içlerinden birine verirler. O kişi bu 500 bin lira ile bir portföy oluşturur. Portföy’ü yönetir. Karı ve zararı ortak olarak bölüşürler.Katılanların iştirak payları farklı ise, herkes iştirak payı oranında kara, zarara katılır. Portföyü yönetene hizmetleri karşılığı belli bir ödeme yapılır.

Türkiye’de bu tip çok sayıdâ özel portföy oluşturulmuştur.

Birkaç kişi de gazeteye ilan vererek “Ben yatırım kulübü kuruyorum, isteyen istediği kadar para koyup katılabilir” diye çağırı yapınca, işe yetkililer karışmış, bu tip teşebbüslerin böyle gazete ilanı ile, profesyonelce yapılamıyacağı, çünkü bizim Kanunlarımızın yatırım kulüplerinin çalışma şeklini düzen altına almadığı açıklanmıştır.

2- Yatırım Danışmanlığı: Borsa’da yatırım yapmak isteyenler, bu konuda bilgi ve tecrübesi olan uzmanlardan yararlanmak isteyebilirler. Batı ülkelerinde bu konudaki deneylerini yatırımcılara sunan uzmanlar Borsa konusunda önemli ve etkili yönlendirmeler yapmaktadır. Bunlara “Investment Consultant”; “Yatırım Danışmam” denir. Bağımsız çalışırlar ve sadece “Akıl Satarlar”. Bu uzmanlardan alınan “akıl” ile bir aracıya gidilip alış veya satış emirleri verilir.

Türkiye’de henüz Yatırım Danışmanlığı hizmeti verilmiyor. Yakında başlaması beklenebilir.